Publikacje, konferencje

P U B L I K A C J E

K O N F E R E N C J E

dr Krzysztof Kamiński

KSIĄŻKI

Ø S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski (red. naukowa), Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście przemian historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych, seria wydawnicza: Pedagogika filozoficzna, t. VI, WN CHOWANNA, Łódź 2015, stron 546.

Ø S. Sztobryn, K. Kamiński (red. naukowa), Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, seria wydawnicza: Rzeczywistość edukacyjna, t. 2, WN WSP, Łódź 2014, stron 478.

Ø S. Sztobryn, K. Kamiński (red. naukowa), Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, seria wydawnicza: Rzeczywistość edukacyjna, t. 1, WN WSP, Łódź 2013, stron 470.

Ø K. Kamiński, Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego, Oficyna Wydawnicza LEKSEM (www.leksem.pl.), Łask 2007, stron 325.

ARTYKUŁY

Ø Kondycja współczesnej rodziny prognostykiem jutra. Wychowawcza odpowiedzialność niweczy wilczy egoizm, [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, M. Wilk (red. nauk.), Trud i siła współczesnej rodziny, Kielce 2014, 66-73.

Ø Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego, [w:] „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1(2014), s. 131-1140.

Ø Słowo wstępne, [w:] „Kultura i Wychowanie”, nr 9(1)2015,  czasopismo elektroniczne – www.pedagogika.eu, s. 3-5.

Ø Nauczyciel (filozofii) na studiach pedagogicznych, [w:] „Analiza i egzystencja”, nr 25(2014), s. 147-158.

Ø Rzecz w tym by nie zdradzić dziecka. Dygresja w temacie talentu pedagogicznego wyakcentowanego w myśli Zygmunta Mysłakowskiego, [w:] I. Adamek, B. Olszewska (red. nauk.), Pomiędzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany, Łódź 2014, s. 105-115.

Ø Nietraumatyczne a smutne okoliczności śmierci w kontekście intelektualnej biografii Stefana Swieżawskiego, [w:] E. Dubas, J. Stelmaszczyk (red. nauk.), Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty. Łódź 2014, s. 145-168.

Ø Kategoria wolności w wychowaniu według Bogdana Nawroczyńskiego, [w:] S. Sztobryn, K. Kamiński (red. nauk.), Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, seria wydawnicza: Rzeczywistość edukacyjna, t. 2, WN WSP, Łódź 2014, s. 101-112.

Ø Przedsłowie, [w:] S. Sztobryn, K. Kamiński (red. nauk.), Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, seria wydawnicza: Rzeczywistość edukacyjna, t. 2, WN WSP, Łódź 2014, s. 9-13.

Ø Janusz Korczak – A Great Philosopher of Upbringing, [w:] Silvia Neslušanová, Ingrid Emmerová, Ewa Jarosz (red.), Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, Brno 2014, p. 664–671. (Afiliacja: SSW CB)

Ø Słowo wstępne, [w:] „Kultura i Wychowanie”, nr 7(1)2014, s. 48-53 – czasopismo elektroniczne – www.pedagogika.eu, s. 3-5.

Ø Ideał wykształcenia według Bogdana Nawroczyńskiego, [w:] „Kultura i Wychowanie”, nr 7(1)2014, czasopismo elektroniczne – www.pedagogika.eu, s. 51-59.

Ø The Universalistic Ideal of Bogdan Nawroczynski’s Education, [w:] Kudláčová B., Rajský A., Kontexty filozofie wýchvvy v  novoveku a súčasnej perspektíve, Trnava 2014, s. 215-224.

Ø Filozofia na studiach pedagogicznych, [w:] „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1(2013), s. 97-104.

Ø The Role of Philosophy in Pedagogical Studies, [w:] „Філософія освіти” („Philosophy of edukacation”), nr 12(1/2013), s. 373-381.

Ø Celowość wychowania jako kwintesencja istoty wychowania w pedagogice filozoficznej           K. Sośnickiego, [w:] Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn (red.), Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (prezentace školství a vzdělanosti), Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum, Praga (Czechy) 2013, s. 147-154.

Ø Filozofia w programie studiów pedagogicznych, [w:] E. Musiał, M. Bednarska (red. nauk.), Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Impuls, Kraków 2013, s. 189-198.

Ø Determinanty teorii wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego, [w:] S. Sztobryn,       K. Kamiński (red. nauk.), Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, seria wydawnicza: Rzeczywistość edukacyjna, t. 1, WN WSP, Łódź 2013, s. 61-70.

Ø Przedsłowie, [w:] S. Sztobryn, K. Kamiński (red. nauk.), Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne, seria wydawnicza Rzeczywistość edukacyjna, t. 1, WN WSP, Łódź 2013, s. 9-12.

Ø Restytuowanie cnoty miłości w wychowaniu - poszukiwaniem normalności, [w:] I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2013,   s. 15-30.

Ø Without upbringing the true culture will not survive – reflections (on the output) of Stefan Swieżawski­ – [w:] Peлигия и общество: традиции, особенности и генезис духовных и культурных ценностей. Книга 2. Москва- Воронеж 2012, s. 106-118, (Rosja) oraz [w:] “Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis” - VEDY O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍTRNAVA 16/2012, s. 106-115, (Słowacja).

Ø Wychowanie bez filozofii i… bajek się nie obejdzie, [w:] A. Szudra-Barszczm S. Sztobryn (red.), Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej, Lublin 2012, s. 31-50.

Ø Filozofia dla niefilozofów na studiach pedagogicznych (abstrakt), w: IX Polskie Zjazd Filozoficzny. Księga Streszczeń, pod. red. A. Kuzior, A. Kiepasa, J. Rąba, s. 183.

Ø Zaangażowanie a epochistyka w procesie wychowania (dzieci), [w:] „Kultura i Wychowanie”, nr 3(1)2012. Czasopismo elektroniczne – www.pedagogika.eu, s. 48-53.

Ø `Fides et ratio` a fideizm i racjonalizm u Stefana Swieżawskiego, [w:] „Studia z Filozofii Polskiej”, nr 6(2011), s. 107-118.

Ø Człowiek to nie krokodyl. Humanizm chrześcijański według Wincentego Granata, [w:] Współczesny fenomen osoby. W kręgu myśli personalistycznej Wincentego Granata, pod. red. K. Guzowskiego, G. Bartha, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 193-203.

Ø Bez wychowania prawdziwa kultura nie przetrwa – refleksje (nad twórczością) Stefana Swieżawskiego, [w:] „Kultura i Wychowanie”, nr 1(1)2011, s. 201-112, czasopismo elektroniczne – www.pedagogika.eu.

Ø „Swieżawski – może być”. Filozofia owocem wolności, [w:] „Filozofia i wolność” (Księga poświęcona pamięci Profesora Wiesława Gromczyńskiego), Łódź 2010, s. 287-301.

Ø Dziecko jest jakby cudzoziemcem – kilka uwag o wychowaniu w duchu korczakowskim, [w:] „Studia z Teorii Wychowania”, nr 1(2010), s. 301-319.

Ø Filozofia dziecięca. Kilka refleksji czytając: „A dlaczego? Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci” Evy Zoller, (recenzja) [w:] Gazeta.edu.pl. Portal Wiedzy o Edukacji – 24 II 2009 oraz [w:] „Studia z Teorii wychowania”, nr 1(2010), s. 316-319.

Ø Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga u Orygenesa. Przyczynek do nadziei na apokatastazę, [w:] „Łódzkie Studia Teologiczne”, nr 18(2009), s. 99-114.

Ø Znaczenie myśli historyczno-filozoficznej Stefana Swieżawskiego dla współczesnego człowieka, [w:] Tradycja a nowoczesność, pod. red. E. Wożniak, Łódź 2008, s. 245-256.

Ø Zagadnienie kultury jako `cultus animi` w pismach Stefana Swieżawskiego, [w:] „Łódzkie Studia Teologiczne”, nr 16(2007), s. 85-100.

Ø Polska Jagiellonów a wzorce humanizmu chrześcijańskiego – zarys stanowiska Stefana Swieżawskiego, [w:] „Szkice o Państwie i Polityce”, tom 7, Katowice 2005, s. 73-93.

Ø Chociażby tyle… Stefan Swieżawski w obronie Husa, [w:] „Tygodnik Powszechny”, nr 21(2915) z 22 maja 2005 r., s. 13.

Ø Profesora Stefana Swieżawskiego umiłowanie mądrości, (wspomnienie) [w:] „Łódzkie Studia Teologiczne”,  nr 13(2004), s. 427-429.

Ø `Uprawa intelektu` odkrywaniem prawdy – stanowisko Stefana Swieżawskiego, [w:] „Łódzkie Studia Teologiczne”, nr 13(2004), s. 85-94.

Ø Stefan Swieżawski o `Respublica Christiana` - jej rozkwicie i kryzysie, [w:] „Pisma humanistyczne”, zeszyt 5, Katowice 2003, s. 95-105.

Ø Święty Tomasz a tomizm(y) – zarys stanowiska S. Swieżawskiego, [w:] „Łódzkie Studia Teologiczne”, nr 11-12(2002/2003), s. 327-344.

Ø Kondycja współczesnego człowieka, wywiad z prof. Stefanem Swieżawskim, [w:] „Gość Niedzielny”, nr 4 z 27 stycznia 2002 r., s. 16.

Ø Wychowanie do pracodzielności. Paca jako wartość personalna. [w:] Monografia w przygotowaniu…

K O N F E R E N C J E (sympozja, seminaria, wykłady)

Ø 15-19 września 2015, X Polski Zjazd Filozoficzny (sekcja dydaktyki filozofii i dydaktyki etyki). Poznań. Organizatorzy: Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Wykład: O aberracjach związanych z nieobecnością filozofii e edukacji powszechnej.

Ø 18 maja 2015 r. Na zaproszenie Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji (dr hab. Rafał Godoń) oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział Warszawski (dr Halina Rotkiewicz) wykład na Wydziale Pedagogicznym UW nt. „Kultura jako centralna kategoria filozofii wychowania”.

Ø 4 grudnia 2014 r. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Społeczne usługi – filar społeczeństwa europejskiego”. Organizator Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi we współpracy z: Univerzitou Karlovou v Prahe, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Vysokou školou Danubius v Sládkovičove, Polskim Towarzystwem Suicydologicznym. CZŁONEK KOMITETU NAUKOWEGO (Afiliacja WSP)

Ø 17-19 października 2014 , VI Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej, VI Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Filozoficznej nt. Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Filozofia wychowania Ludwika Chmaja, organizowana przez Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego oraz Pedagogicka fakulta Trnavskej univerzity w Trnave, Wykład zatytułowany: Pedagogika kultury jako jeden z punktów orientacyjnych w twórczości Ludwika Chmaja ORGANIZATOR – SEKRETARZ NAUKOWY (Afiliacja: SSW CB)

Ø 8-9 kwietnia 2014, 6. Międzynarodową konferencja zatytułowana: „Pedagogika społeczna w służbie jednostce i społeczeństwu – między indywidualizmem a wspólnotowością”, organizowana przez Instytut Studiów Międzyobszarowych w Brnie (Czechy), Wykład zatytułowany: Janusz Korczak – A Great Philosopher of Upbringing (Afiliacja: SSW CB)

Ø 3-4 kwietnia 2014, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pomiędzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji i dziecko / uczeń wobec czasu zmiany”, organizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. Wykład zatytułowany: Rzecz w tym, by nie zdradzić dziecka. Filozofia wychowania kuźnią ideału człowieczeństwa.

Ø 5 lutego 2014, Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-oświatowa nt.Życie i edukacja w <kulturze obrazkowej>. Szanse i zagrożenia”, organizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. CZŁONEK KOMITETU NAUKOWEGO

Ø 27 listopada 2013, Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Psychoterapia filozoficzna a wychowanie”, organizowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego, Środkowoeuropejskie Towarzystwo Filozofii Wychowania (CEUPES). CZŁONEK KOMITETU NAUKOWEGO

Ø 24-25 października 2013, III Lubelskie Dni Personalizmu – sympozjum organizowane przez Katedrę Personalizmu Chrześcijańskiego KUL – Osoba i personalizm w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Wykład zatytułowany: Personalizm jako całożyciowa postawa wychowawcza.

Ø 15-16 października 2013, Konferencja nt. „Pedagogika w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Źródła – kontynuacje – uczeni” organizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Pedagogiki. Temat wystąpienia: Kazimierza Sośnickiego idea wychowania dla etosu państwowego.

Ø 3-4 października 2013, Międzynarodowa Konferencja nt. „Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve” organizowana w centrum kongresowym w Smolenicach (Słowacja) przez Uniwersytet Trnawski w Trnavie, Universytet Karola w Pradze, Central European Philosophy of Education Society iTowarzystwo Pedagogiki Filozoficznej. Temat wystąpienia: Bohdan Nawroczynsky`s Universalistic Ideal of Education.

Ø 31 maja 2013, Seminarium naukowe nt. „Kategoria wolności w wychowaniu”, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego, Środkowoeuropejskie Towarzystwo Filozofii Wychowania (CEUPES). Temat wystąpienia: Między represją a wyzwoleniem. Pogląd na wychowanie Bogdana Nawroczyńskiego.  ORGANIZATOR

Ø 19-20 listopada 2012, XXV FORUM PEDAGOGÓW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia”. Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki. Wykład: O potrzebie filozofii we współczesnej przestrzeni edukacyjnej.

Ø 25-26 października 2012, Międzynarodowa Konferencja z okazji 120. rocznicy założenia Narodowego Muzeum Pedagogicznego oraz Biblioteki Komeńskiego w Pradze na temat: Rola jednostki i instytucji w rozwoju kształcenia w kontekście europejskim (Prezentacja szkolnictwa i kształcenia). Organizator: Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy) oraz Central European Philosophy of Education Society (CEUPES). Temat wystąpienia: Celowość wychowania jako kwintesencja istoty wychowania w pedagogice filozoficznej K. Sośnickiego.

Ø 17-21 września 2012, IX Polski Zjazd Filozoficzny (sekcja dydaktyki filozofii). Gliwice-Katowice-Wisła. Organizatorzy: Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Politechnika Śląska, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Uniwersytet Śląski. Wykład: Filozofia dla niefilozofów na studiach pedagogicznych.

Ø 19 września 2012, Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi pod tytułem: „Rzeczywistość edukacyjna: historia, teraźniejszość przyszłość. Wątki i tropy interpretacyjne”. Wykład: Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego. ORGANIZATOR

Ø 30-31 maja 2012, Interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego pod hasłem: „Sprawności moralne w wychowaniu: miłość-roztropność-cierpliwość”. Wykład zatytułowany: Restytuowanie cnoty miłości w wychowaniu - poszukiwaniem normalności.

Ø 15 maja 2012, XX międzynarodowa konferencja naukowa z okazji międzynarodowego dnia rodziny organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki: „Trud i siła współczesnej rodziny”. Wykład zatytułowany: Kondycja współczesnej rodziny prognostykiem jutra. Wychowawcza odpowiedzialność niweczy wilczy egoizm.

Ø 17-18 Lutego 2012, VI Łódzka Konferencja Biograficzna, pt.: „Typowe i wyjątkowe biografie edukacyjne”. Referat zatytułowany: Traumatyczne, a jedynie smutne okoliczności śmierci w kontekście intelektualnej biografii Stefana Swieżawskiego.

Ø 21 listopada 2011, Seminarium naukowe „Między filozofią wychowania a praktyką pedagogiczną”. Katedra filozofii wychowania KUL oraz Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego. Wykład zatytułowany: Pedagogika bez filozofii i… bajek się nie obejdzie.

Ø 20-21 października 2011, II Lubelskie Dni Personalizmu – sympozjum organizowane przez Katedrę Personalizmu Chrześcijańskiego KUL. Wykład zatytułowany: Wychowanie do pracodzielności. Paca jako wartość personalna.

Ø 26-27 kwietnia 2010, I Lubelskie Dni Personalizmu – sympozjum organizowane przez Katedrę Personalizmu Chrześcijańskiego KUL. Wykład zatytułowany: Humanizm chrześcijański Wincentego Granata. Założenia i aktualność.

Ø 14-16 maja 2007, „Tradycja a Nowoczesność” - międzynarodowa konferencja edukacyjna organizowana przez Katedrę Historii Języka Polskiego UŁ. Wykład zatytułowany: Znaczenie myśli historyczno-filozoficznej Stefana Swieżawskiego dla współczesnego człowieka.