Działalność naukowa

Naukowo interesuję się przede wszystkim poszukiwaniem człowieczeństwa.

Na etapie pisania pracy magisterskiej podjąłem się opracować temat: „Obraz i podobieństwo Boga w człowieku na podstawie O zasadach Orygenesa”. (Obszerne streszczenie tej pracy ukazało się w „Łódzkich Studiach Teologicznych”, nr 18(2009), s. 99-114, pt. Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga u Orygenesa. Przyczynek do nadziei na apokatastazę).

Przy okazji rozprawy doktorskiej centralnym zagadnieniem w moich poszukiwaniach naukowych uczyniłem teorię (i praktykę) humanizmu. Wiem: humanistów było wielu. Każdy wręcz jest humanistą… Ja koncentrowałem się tym humanizmie, który inspirowany jest autentycznym chrześcijaństwem. Otwarty jednak pozostawałem na interpretacje i poszukiwania najlepszych warunków do realizacji godności człowieka w innych nurtach światopoglądowych. Ostatecznie badałem problem definiowania humanizmu chrześcijańskiego przede wszystkim w twórczości polskiego historyka filozofii i filozofa profesora Stefana Swieżawskiego. Przywołanie dorobku naukowego Swieżawskiego otwierało szerokie spektrum zagadnień antropologicznych w ujęciu historycznym. Poszukiwania te były i pozostają przejawem zatroskania o kondycję współczesnego człowieka. Przywołane zagadnienia omawiane były w szeregu publikacji (zob. zakładka: publikacje). Poniżej cytuję fragment z recenzji mojej książki „Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego” dokonanej przez prof. dr hab. Józefa Piórczyńskiego (Uniwersytet Łódzki) oraz fragment z przedmowy z tejże pozycji – zapraszając do dyskusji…

Obecnie moje naukowe zainteresowania idą w kierunku integrowania treści filozoficznych i pedagogicznych. Swoistym mottem stają się tu słowa prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego: „Chodzi o taki typ refleksji naukowej, który łączyłby w sobie upraktycznienie filozofii i ufilozoficznienie praktyki szeroko rozumianej edukacji”.

Z recenzji „Humanizmu…”:

Humanizm chrześcijański prof. Stefana Swieżawskiego jest formą światopoglądu, która zawiera w sobie pewne zapatrywania, wartości i postawy respektujące tolerancję, poszanowanie jednostki ludzkiej, jej wolność, postawę humanitarną jako niezwiązaną racjami narodowymi, szacunek dla godności osoby ludzkiej, uznanie różnorodności w obrębie chrześcijaństwa. Na tle różnych koncepcji chrześcijańskich i postaw z nimi sprzężonych pogląd Stefana Swieżawskiego odznacza się niekwestionowaną wartością i zasługuje na szczególny szacunek. […]

[Książka] została przygotowana bardzo solidnie, z dużą starannością i dbałością o rzetelność charakterystyk, omówień i analiz poglądów […]. Pod względem merytorycznym wszystko, co istotne dla zrozumienia humanizmu Stefana Swieżawskiego, zostało przedstawione, rozważone i udokumentowane odwołaniami do jego twórczości filozoficznej […]. Autor umiejętnie przedstawia założenia wyjściowe, punkty orientacyjne, wartości, na których osadzony jest humanizm Stefana Swieżawskiego.

prof. dr hab. Józef Piórczyński (UŁ)

Z przedmowy do „Humanizmu…”:

Żywię nadzieję, że książka, która ukazuje się w setną rocznicę urodzin profesora Stefana Swieżawskiego, spełni, choćby częściowo, oczekiwania Czytelnika - jako swoisty przewodnik po humanizmie chrześcijańskim - któremu wraz z zanurzeniem się w konkret codziennego życia właściwe jest też umiłowanie kontemplacji, prawdy, mądrości oraz autentycznego świadectwa ewangelicznego. Oczywiście nie chodzi o to, by do czegokolwiek tutaj przekonywać. Poszanowanie wolności i pluralizmu, leży u podstaw prezentowanego humanizmu, a zakwestionowanie tych wartości równałoby się przekreśleniu całej tradycji zogniskowanej w prezentowanych poglądach Swieżawskiego. Celem tej publikacji jest zatem zaproszenie do dyskusji wokół przywoływanego zagadnienia.

Krzysztof Kamiński
w Łodzi, 8 maja 2007 r.